WiseFusion

Funkcia zvyšujúca rýchlosť a kvalitu zvárania


Udržanie si pozície lídra v oblasti pokrokových zváracích technológií vyžaduje nielen neustále modernizovanie zváracích zdrojov, ale aj vývoj nových softvérových produktov a funkcií. Práve na vývoj softvéru kladie spoločnosť Kemppi vysoký dôraz. Softvérové produkty umožňujú modifikovať zváracie procesy pre dosiahnutie ešte vyššej kvality, produktivity a adaptability pre rôzne náročné zaváracie aplikácie. V portfóliu Kemppi ich môžeme nájsť hneď niekoľko. Sú združené pod produktovým označením WISE. Funkcia WiseFusion je jedným z voliteľných softvérových produktov dostupných pre MIG zváracie zdroje rodiny FastMig.

Úzky, koncentrovaný a optimálne krátky zvárací oblúk

WiseFusion je funkcia, ktorá umožňuje zváraciemu zdroju adaptívne riadiť dĺžku oblúku pri MIG/MAG zváraní. Riadenie zváracieho zdroja udržiava synergický sprchový a pulzný oblúk optimálne krátky, aby bola jeho energia úzko koncentrovaná. Zvarový kúpeľ je pri zváraní s funkciou WiseFusion menší v porovnaní s konvenčným MIG/MAG procesom. Zvárač má dokonalú kontrolu nad kúpeľom, čo výrazne uľahčuje najmä zváranie v polohách. Užší a energeticky koncentrovaný zvárací oblúk zjednodušuje jeho nasmerovanie a zameranie. Umožňuje zvýšiť rýchlosť zvárania, a zvárať aj v úzkych a hlbokých zvarových medzerách.

Adaptívne riadenie dĺžky zváracieho oblúka bez rozstreku

Funkcia WiseFusion je dostupná pre všetky synergické, ako aj pulzné MIG/MAG zváracie programy. Pracuje na princípe riadenia skratov vo zváracom oblúku. Skraty pomáhajú dosiahnuť optimálnu dĺžku oblúka a udržať jeho energiu presne zameranú. Výkonné riadenie zváracieho zdroja nedovolí, aby sa oblúk príliš otvoril, a jeho energia sa rozptýlila.

V prvej fáze horenia otvoreného oblúka dochádza k riadenému prenosu prídavného materiálu. Pri optimálne krátkej dĺžke zváracieho oblúka sa kvapky prídavného materiálu formujú, oddeľujú a riadene prechádzajú do zvarového kúpeľa. V ďalšej fáze dochádza k zmene režimu horenia oblúku z otvoreného na skratový. Vďaka presnému riadeniu a načasovaniu odtrhnutia kvapky prídavného materiálu krátkodobým zvýšením prúdu, nedochádza počas skratovej fázy horenia oblúka k žiadnemu rozstreku.

Funkcia pracuje buď v plne automatickom alebo v polo automatickom móde. V prvom prípade sa o všetko postará riadenie zdroja, ktoré udržuje počet skratov na základe zvolenej zváracej krivky. V polo automatickom móde sa počet skratov vo zváracej sekvencii riadi podľa parametra WiseFusion %, ktorý určuje pomer kvapiek oddelených v sprchovom a skratovom procese.

Sekvencia pulzného zvárania s funkciou WiseFusion, pri ktorej dochádza k riadeným skratom a bezrozstrekovému prenosu materiálu.

Zváranie v úzkej zvarovej medzere

WiseFusion nachádza uplatnenie pri všetkých aplikáciách, kde je potrebné dokonale riadiť zvarový kúpeľ a presne nasmerovať energiu zváracieho oblúka. Pri zváraní v úzkej zvarovej medzere dosiahne oblúk pri aktivovanej funkcii WiseFusion preukázateľne hlbšie, ako pri bežnom pulznom alebo synergickom zváraní. Okrem iného prináša aj veľa východ prejavujúcich sa v úspore nákladov na meter zvaru. Pri zváraní s touto funkciou postačuje úkos zvarových plôch len pod uhlom 40°, namiesto tradičného 60° úkosu. Tým dochádza nielen k zvýšeniu rýchlosti zvárania, ale aj k úspore prídavného materiálu, vzhľadom na menší objem zvarovej medzery, ktorý treba vyplniť. Pri zváraní materiálu s hrúbkou 20 mm predstavuje táto úspora na prídavnom materiáli až 38%.

Zváranie v úzkej hlbokej medzere.

Tradičný úkos 60% vs. úkos 40°, ktorý sa používa pri zváraní s funkciou WiseFusion.

Jednoduché zváranie hliníku v polohách

Funkcia WiseFusion výrazne uľahčuje a skvalitňuje zváranie hliníka metódou MIG/MAG. Zváračovi poskytuje dokonalú kontrolu nad zvarovým kúpeľom a zváranie v polohách je preňho oveľa jednoduchšie.

Zváranie hliníku s funkciou WiseFusion.

Drôt AlMg5 1,2 mm; hrúbka materiálu 3 mm; kútový zvar; poloha PF.

Výrazné zmenšenie tepelného príkonu pri zváraní vysokopevných ocelí

Pri zváraní vysokopevných ocelí je pre zachovanie dobrých mechanických vlastností spoja veľmi dôležité, aby bolo do zvaru vnesené čo najmenšie množstvo tepelnej energie. Zváranie s funkciou WiseFusion vykazuje výrazné zníženie tepelného príkonu do zvarového spoja. Pri konvenčnom MAG zváraní sprchovým oblúkom sa do spoja vnesie až o 25% tepelnej energie viac, a pri pulznom zváraní je príkon vyšší o 15%, ako pri zváraní s WiseFusion rovnakou postupovou rýchlosťou. Zvarový spoj si tak zachováva vyššiu húževnatosť a pevnosť, vykazuje menšiu mieru deformácie, nižšie zvyškové napätia a teplom ovplyvnená zóna je menšia, ako pri bežnom MAG a pulznom MAG zváraní.

Zváranie vysokopevnostných ocelí.

Zváranie vysokopevnej oceli:

Obrázok A / Pulzné MAG zváranie s funkciou WiseFusion: I zvar, medzera 2 mm; tepelný príkon 0,39 kJ/mm
Obrázok B / Pulzné MAG zváranie: 40° V zvar, medzera 1 mm; tepelný príkon 0,76 kJ/mm

Zdieľaj článok na: