Univerzálne postupy zvárania – WPS

Jednoduchšia certifikácia podľa STN EN 1090-2

Európska norma EN 1090 významným spôsobom zasahuje do režimu výroby v mnohých strojárskych prevádzkach a u výrobcov hliníkových a oceľových konštrukcií. Na základe nariadenia európskeho parlamentu je jej splnenie a dodržiavanie podmienkou pre udelenie osvedčenia o zhode riadenia výroby, ktoré výrobcovi vydáva notifikovaná osoba. Toto osvedčenie oprávňuje  výrobcu vystaviť prehlásenie o vlastnostiach a charakteristikách stavebného výrobku a označenie CE. Celý proces certifikácie zahŕňa komplexné posúdenie podľa STN EN 1090.  Vďaka univerzálnym postupom zvárania –  WPS od spoločnosti Kemppi však môže byť proces certifikácie výrazne rýchlejší, lacnejší a jednoduchší.

Na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU č. 305/2011, musia výrobcovia skupiny stavebných výrobkov, spadajúcich do skupiny č. 20 – Konštrukčné kovové výrobky a doplnky (konštrukčné stavebné dielce, zostavy a konštrukcie), vo svojej výrobe dodržiavať normy STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2+A1.

Norma STN EN 1090-2+A1 stanovuje požiadavky na základné a prídavné materiály, spojovacie súčasti, delenie materiálu a samozrejme aj na zváranie, ktoré musí byť prevádzané v súlade s ISO 3834-1 až 6. Ďalej stanovuje zvárací dozor podľa ISO 14731, použitie zváracích postupov a kvalifikáciu zváracieho personálu, požiadavky na prípravu a zostavenie konštrukcií, ako aj systém kontroly výroby.

Certifikácia pre triedu ECX 1 a EXC 2 podľa normy STN EN 1090-2

Certifikácia STN EN 1090-2

Norma STN EN 1090-2 hovorí, že všetky zváracie procesy musia byť v súlade s normou STN EN ISO 3834, „Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov“.   Základným predpokladom pre certifikáciu podniku, a tým aj pre jeho oprávnenosť vykonávať príslušné zváracie práce, je mať vypracované postupy zvárania WPS (Welding Procedure Specifications) pre vzorové aplikácie. Tieto postupy zvárania obsahujú informácie o príprave a type zvarového spoja, ako aj podrobné informácie o procese zvárania, pridávnom materiáli či ochrannom plyne. Vytvorenie takýchto zváracích postupov – WPS vrátane skúšok a schvaľovania WPQR je zložitý a na čas i náklady náročný proces. Existuje však aj jednoduchšia cesta.

Univerzálne WPS balíčky pre zváracie zdroje od všetkých výrobcov

Spoločnosť Kemppi ako prvý výrobca zváracej techniky prichádza s univerzálnymi WPS balíkmi pre metódy oblúkového zvárania MIG/MAG a MMA, ktoré výrazne uľahčujú a zlacňujú proces certifikácie podľa normy STN EN 1090-2. WPS balíky pre MIG/MAG aj MMA zváranie sú kompatibilné so zváracími zdrojmi všetkých výrobcov. Nie je žiadny problém ak výroba používa iné zváracie zdroje ako Kemppi, WPS balíky môžu byť použité aj pre tieto zváračky. Univerzálne WPS balíky Kemppi plne vyhovujú norme EN ISO 15612 a môžu byť použité pre zváranie oceľových konštrukcií spadajúcich do tried EXC1 a EXC2 podľa STN EN 1090-2.

Ukážka postupu zvárania WPS od spoločnosti Kemppi.

Komplexný balík WPS pre metódy zvárania MIG/MAG a MMA

Komplexný balík WPS pre MIG/MAG zváranie obsahuje 84 univerzálnych zváracích postupov. Tieto WPS sú platné aj pre aplikácie, ktoré vyžadujú rázové skúšky pre schválenie WPS. Špecifikácie zváracích postupov Kemppi zahŕňajú všetky najpoužívanejšie typy a priemery plných ako aj trubičkových zváracích drôtov.

Balík pre zváranie rúr a potrubí metódou MIG/MAG obsahuje 28 ks zváracích postupov,  ktoré sú platné aj pre aplikácie vyžadujúce rázové skúšky pre schválenie WPS. Balík pokrýva zváranie s najbežnejšie používanými plnými a trubičkovými drôtmi. Ako bonus obsahuje WPS pre zváranie procesom Kemppi WiseRoot+.

Univerzálne balíky WPS  pre MMA metódu boli vytvorené na základe potrieb zákazníkov a obsahujú všetky nevyhnutné špecifikácie v jednoduchom a zrozumiteľnom formáte. Sú kompatibilné s MMA zváracími zdrojmi všetkých výrobcov. Pri použití týchto WPS balíkov nie je nutné vykonávať rázovú skúšku ak hrúbka materiálu neprekročí 12 mm a použitý prídavný materiál vyhovuje EN ISO 2560-A E 42 4 B42 H5. V prípade, že je hrúbka zváraného materiálu väčšia ako 12 mm je možné WPS od Kemppi použiť bez rázovej skúšky, ak sa použije prídavný materiál Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 alebo Elga P48 S, nakoľko pre tieto prídavné materiály už boli rázové skúšky prevedené.

Zdieľaj článok na: